Fri frakt over 12 000kr i Norge og 15 000kr i Sverige
Fri frakt over 12 000kr i Norge og 15 000kr i Sverige
Handlekurv 0

Bestilingsbetingelser Floradekor AS

(1) Generelt
Inntil skriftlig ordrebekreftelse foreligger, tas det forbehold og tilgjengelig varelager samt priser som oppgis i våre tilbud og prislister.

Kjøpers aksept av vår ordrebekreftelse inkluderer aksept av disse betingelser.

Vi forbeholder oss retten til å endre avgitte priser som følge av endringer i våre innkjøpspriser, valutakurs, toll- eller avgiftssatser eller annet forbehold utenfor vår kontroll.

Minste totalsum for en ordre til adresse i Norge er 3000 NOK. 
Minste totalsum for en ordre til adresse i Sverige er 8000 NOK.
Om kjøpet bestiller for under gitt sum basert på landet det bestilles til forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen.


 (2) Leveranse
For alle leveranser, unntatt når varen hentes på det lager som er knyttet til produksjonsstedet, beregnes et frakttillegg av netto fakturabeløp slik:
Sone 1-  til og med postnummer 7011  ...................... 8,0 %
Sone 2-  nord for postnummer7011........................... 10,0 % 

Fraktfritt på ordre over kr 12.000,- inntil postnr 7011 og ordre på kr 14.000,- på postnr over 7011 

Kjøper plikter å anmerke ovenfor transportør dersom det påvises skade eller manko ved varemottak. Feil ved forsendelse må meldes skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter varens mottagelse. Fakturanummer må oppgis.

(3) Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er netto pr. 21 dager. Etter betalingstidens utløp beregnes morarente iht. Lov om rente ved forsinketbetaling. 

(4) Retur
Varer tas ikke i retur uten etter skriftlig avtale. Returvarer skal fremstå ubrukte, uten skader og returneres i original emballasje, samt være merket med fakturanummer. Returforsendelser skjer for kjøpers regning og risiko. 

(5) Reklamasjon
For våre vareleveranser gjelder Lov om kjøp (Kjøpsloven), med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjoner må skje umiddelbart. Kjøper plikter å undersøke varen grundig ved mottagelse.Feil eller mangler som burde vært oppdaget ved slik undersøkelse kan ikke gjøres gjeldende dersom kjøper har unnlatt å undersøke varen ved mottagelse. Transportskader skal umiddelbart påføres fraktbrevet.Umiddelbart etter at mangel er oppdaget skal kjøper fremsette reklamasjon skriftlig, og senest innen 14 dager.  

(6) Ansvar utover kontraktsbeløpet for mangler eller forsinkelse.

Floradekor har ikke noe ansvar for følgeskader, tap eller kostnader som eventuelt kan følge av en forsinket eller mangelfull leveranse. 

(7) Forsinkelse
Floradekor har ikke noe ansvar for forsinket leveranse når dette skyldes forhold som ForceMajeure (definert som forhold som ligger utenfor partenes ansvar), streik, eller forhold fra transportørens side. Selger skal varsle kjøper om forsinkelsen og dens varighet i så god tid som mulig. Forsinkelser av slike årsaker gir ikke kjøperen rett til å trekke sine bestillinger tilbake, oppheve leveringsavtaler og kontrakter, eller stille erstatningskrav av noen art. 

(8) Tvister
Eventuelle tvister som oppstår mellom partene skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres etter norsk lov ved selgers verneting. Som kontraktens verneting vedtas Heggen og Frøland.

(9) Salgspant
Floradekor har salgspant i solgte varer for kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger inntil varene er fullt utbetalt. 

(10) Aksept
Leveringsbetingelsene aksepteres ved fullført betaling av faktura.